052 580 499 и 052 919 749    office@aeroisk.bg     
 052 580 499 и 052 919 749      office@aeroisk.bg    

Обезщетение до €600 при закъснял или отменен полет!

  • Не заплащате нищо, ако не съберем обезщетението.
  • Комисионна от 25% + ДДС, само при успех.
  • Квалифициран екип от български юристи.
Проверете полет


Не знаете номера на полета си?
Вече имате регистрация
Проверете статус

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия уреждат условията, при които Aероиск ООД предоставя информацията, софтуера и услугите си, посредством Интернет сайта aeroisk.com (наричани по-долу “Услугите”). Услугите се считат за предоставени само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи, описани в тях.

Използвани термини

"Aероиск" e “Аероиск” ООД, с ЕИК 203788586, регистрирано в България с адрес на управление: гр. Варна, ул. Охрид № 24-26А, ет. 6, офис 7.

“Сайтът” е интернет страница https://aeroisk.com, поддържана от и собственост на Аероиск.

"Клиент" или “Потребител” e всяко физическо лице, потребител и/или посетител на Сайта, което е приело настоящите Общи условия за ползване.

"Пълномощно" e документът, посредством който Клиентът предоставя представителна власт на Аероиск, т.е. предоставя правото си да бъде представляван и Аероиск да извършва определени правни действия от негово име (чл. 36-43 от ЗЗД вр. с чл. 2-5 от ЗЕДЕП).

"Договор" е Договорът за възлагане на поръчка, който Клиентът подписва с Аероиск, когато е необходимо, и към който настоящите Общи условия са неразделна част.

"Регламент 261/2004" e Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 Февруари 2004 година, относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна, или голямо закъснение на полети.

"Обезщетение" e парична сума, която следва да бъде изплатена на самолетен пътник от съответната авиокомпания, съобразно правата на пътниците по Регламент 261/2004.

"Иск" e всяко извънсъдебно или съдебно искане за Обезщетение на пътник, насочено срещу авиокомпания и произлизащо от правата, съгласно Регламент 261/2004.

"Калкулатор на обезщетение" или “Калкулатор” e автоматична система, инкорпорирана в Сайта, чрез която всеки потребител и/или посетител може да провери вероятността за получаване на обезщетение, и да изчисли неговия приблизителен размер, съгласно първоначално въведените от него данни. Системата е автоматична и работи на базата на компютърни алгоритми, изработени съобразно правилата на Регламент 261/2004.

Размерът на Обезщетението, показан като краен резултат от попълването на всички поле́та в Калкулатора, не представлява обвързващо предложение за договор от страна на Aероиск. Крайният размер на полученото обезщетение може да бъде различен, в зависимост от информацията, съдържаща се в представени впоследствие документи (бордна карта и/или резервация на полет, лични документи и др.), в зависимост от преговорите с авиокомпанията или в евентуален съдебен процес, както и допълнителни външни фактори, оказващи влияние върху оценката на Иска и размера на обезщетението.

“Система” е компютърен софтуер, собственост на Аероиск, който съхранява цялата информация за Иска на клиента, включително и качените от Клиента документи.

Общи положения

Чл.1. След попълването на данните и/или маршрута на полета в Калкулатора, и първоначалното изчисляване на вероятния размер на Обезщетението, потребителят/посетителят на сайта може да регистрира в сайта на Аероиск искане за Обезщетение, при което ще получи номер на Иск и данни за електронен достъп до него.

Чл.2. С използването на Калкулатора и последващото подаване до Аероиск на искането за Обезщетение, и получаване на номер на Иска, и парола за достъп, Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Предмет на договора и възлагане на работата

Чл.3. Aероиск извършва всякакви правно-валидни извънсъдебни и съдебни действия, от името на Клиента с цел успешното събиране и получаване на пълния размер на дължимото парично Обезщетение, на основанията предвидени в Европейския Регламент № 261/2004.

Чл.4. (1) Използването на Калкулатора и последващата регистрация в Системата, освен приемане и съгласие с настоящите Общи условия, представлява и възлагане на Aероиск, да извърши всички действия по завеждането на Иск за Обезщетение от името на Клиента. По този начин Клиентът прави правно обвързващо предложение към Aероиск за сключване на Договор за възлагане на поръчка за извънсъдебно и съдебно събиране на вземането за Обезщетение на Клиента към съответната авиокомпания.

(2) Aероиск приема предложението по ал.1, като писмено изпрати на имейла по регистрация на Клиента номер на Иск и указания за достъп до Иска в Системата на Аероиск.

Чл.5. След влизането в Системата на Аероиск, последната автоматично генерира Пълномощно, което трябва да бъде разпечатано и разписано (без нотариална заверка) от Клиента и същият да го качи обратно в Системата. С Пълномощното Клиентът овластява Аероиск да го представлява и да извършва правно-валидни действия от негово име, във връзка със събирането на Обезщетението.

Чл.6. Информацията, която Клиентът попълва в "Калкулатора на обезщетение" и Системата на Аероиск, трябва да бъде точна, отговаряща на самоличността на Клиента и/или неговите спътници за конкретният полет, и да отговаря на реалната фактическа обстановка.

Услуги, които Aероиск предлага

Чл.7. (1) Обезщетението на Клиента по възможност се събира чрез извънсъдебни действия, като целта е да се сключи извънсъдебно споразумение със съответната авиокомпания.

(2) Екипът на Аероиск предприема всички допустими извънсъдебни правни действия за събиране на търсения размер на Обезщетението.

Чл.8. (1) При евентуален отказ от страна на авиокомпанията да изплати Обезщетението поради причина, която считаме за неоснователна, Аероиск може да прецени и да предприеме съдебни действия от името на Клиента, чрез иницииране на съдебен процес срещу авиокомпанията пред компетентния съд на територията на Европейския съюз.

(2) Съдебни действия могат да се предприемат също така и в случаите, в които усилията на Aероиск, при водените преговори с авиокомпанията не, доведат до постигане на извънсъдебно споразумение и плащане, в приемлив за Аероиск срок.

(3) В съдебния процес ще бъде ангажиран квалифициран адвокат в областта на авиационното право, с правомощия да осъществява дейност на територията на страната членка на ЕС, където е подсъден иска.

Чл.9. (1) Клиентът дава предварително изричното си писмено съгласие за започване на съдебни действия във връзка с Иска си, с подписването на Пълномощното към Аероиск.

(2) Поради горното не се изисква допълнително изричното съгласие на Клиента да бъде представляван от упълномощен от Аероиск адвокат пред компетентния съд.

(3) В случай, че Клиентът получи Обезщетението директно от авиокомпанията, по време или след извънсъдебните, или съдебните действия, инициирани от Аероиск, Клиентът се задължава да уведоми Аероиск за това, и да предостави всички доказателства за получаване на плащането, като изплати на Аероиск в срок от три дни от получаване на Обезщетението дължимата комисионна, разноски и лихви, съгласно настоящите Общи условия.

Комисионна и плащане

Чл.10. (1) Aероиск получава комисионна само при успешно събрано Обезщетение за Клиента по извънсъдебен или съдебен ред. За успешно събиране се считат и случаите, в които авиокомпанията е изплатила Обезщетението директно на Клиента, след като Аероиск е отправил искане по съдебен или извънсъдебен път към нея.

(2) В случай на неуспех, Клиентът не е задължен да заплаща услугите на Aероиск или на ангажираните адвокати, нито направените съдебни такси и разноски по делото.

Чл.11. (1) Размерът на комисионната представлява 25 % (двадесет и пет процента) от сумата на обезщетението, плюс данък добавена стойност (ДДС).

(2) Aероиск се стреми да събере пълната сума на дължимото Обезщетение и не приема предложения от авиокомпанията за заплащане на по-малка сума, както и алтернативни престации към Клиента, като ваучери вместо парично обезщетение.

Чл.12. В случаи на решаване на спора чрез съдебен процес и решение на компетентния съд, според което Клиентът получава само част от сумата на Обезщетението, Aероиск получава комисиона в размер на 25% (двадесет и пет процента) от сумата, която съдът присъжда на Клиента + ДДС.

Чл.13.(1) Aероиск има право да приспадне уговорената комисионна от сумата на обезщетението + ДДС, преди да преведе останалата част по сметката на Клиента, или по друг предварително определен от Клиента, начин.

(2) Веднага след получаване на сумата на Обезщетението от авиокомпанията, Aероиск приспада комисионната по чл. 11 или чл.12, и в максимално кратък срок изплаща останалата част от Обезщетението към Клиента.

(3) В случай, че Клиентът получи обезщетението директно от авиокомпанията, той дължи уговорената комисионна, в срок от 3 дни от получаването на обезщетението, ведно с всички разноски и лихви.

(4) В случай, че Клиентът се съгласи на алтернативно непарично обезщетение (напр. ваучери или заместващи билети), той е длъжен да заплати на Аероиск дължимата комисионна върху първоначално търсеното Обезщетение в 3 дневен срок от даването на съгласие за получаване на непаричното заместващо обезщетение.

Права и задължения на клиента

Чл.14. Клиентът има възможност да разглежда Сайта и да отправя искане за Обезщетение чрез Системата, което по своето естество представлява обвързващо предложение за използване на услугите на Aероиск.

Чл.15. Клиентът има право да се информира за състоянието на своя Иск за Обезщетение, чрез личния си профил на Сайта или като се свърже с Aероиск по телефон, или имейл.

Чл.16. Клиентът носи пълната отговорност за опазването на своето потребителско име, номер на Иск и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското му име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Aероиск за всеки случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл.17. (1) Всеки Клиент на Aероиск се задължава да оказва съдействие за успешното провеждане на процедурата по събирането на Обезщетението, като предоставя нужната информация, документи и доказателства (напр. бордна карта, резервация, документ за самоличност и др.).

(2) Клиентът се задължава да изпраща всякаква полезна информация към Aероиск, незабавно след получаването на същата, и която има отношение към правото му на Обезщетение.

(3) Клиентът се задължава в рамките на два дни да информира Aероиск, ако авиокомпанията се свърже директно с него и/или му предложи, или му изпрати алтернатива на обезщетението (например ваучер или талон за намаление и др.).

Чл.18. (1) В случаите, когато желае да получи събраното Обезщетение по банков път, Клиентът се задължава да посочи своята банкова сметка.

(2) Ако Клиентът желае събраното парично Обезщетение да му бъде преведено по друг начин, той следва да уведоми Аероиск изрично по имейл, като посочи искания начин.

(3) Всякакви банкови и други такси, по и във връзка с превода по ал.1 и ал. 2, са за сметка на Клиента.

Чл.19. (1) След приемането на настоящите Общи условия и възлагане към Aероиск за събиране на Обезщетението, Клиентът е задължен да не се свързва с други фирми, агенти или адвокати, предоставящи същите услуги. Ако все пак го направи, Клиентът дължи всички разноски, които Аероиск е извършил до момента, във връзка със събиране на Обезщетението.

(2) Клиентът не може да предприема никакво друго правно действие срещу съответната авиокомпания самостоятелно. При желание да предприеме други действия, които не се включват в услугите на Aероиск, срещу авиокомпанията, Клиентът може да го направи само със съгласието на Aероиск.

Чл.20. Клиентът има право да се откаже от услугите на Aероиск след приемането на Общите условия. Условията за отказ са описани в чл.25 от настоящите Общи условия.

Права и задължения на Aероиск

Чл.21. Aероиск има право да откаже да поеме Иск и да предостави услугите си на Клиент, отправил предложение за възлагане чрез Сайта.

Чл.22. (1) Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Aероиск.

(2) Aероиск се задължава да уведоми Клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Сайта публикува съобщение за измененията и даде достатъчен срок на Клиента да се запознае с тях.

Чл.23. (1) Aероиск си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до Сайта и предоставяните услуги.

(2) Aероиск си запазва правото да модифицира или прекратява (временно или окончателно) елемент или част от услугите си.

Чл.24. Aероиск запазва правото си да прекрати предоставянето на услугите си на Клиента при нарушение на задължението на Клиента, описано в чл.19. от настоящите Общи условия.

Отказ от възлагане

Чл.25. Всеки потребител, възложил на Aероиск събиране на Обезщетение, има право да се откаже от възлагането в срок от 14 (четиринадесет) дни след приемането му, без да назовава причина за решението си. За дата на приемането се счита датата на регистрацията на Иск в системата на Aероиск.

(2) Отказът от възлагане може да бъде изпратен до Aероиск във всякаква писмена форма (писмо, имейл) и може да бъде написано в свободен текст.

Чл.26. Клиентът не може да се откаже от възлагането си към Aероиск, ако Аероиск е отправил вече искане за обезщетение към Авиокомпанията от името на клиента.

Неустойки

Чл.27. В случай, че Клиентът не изпълни задълженията си по чл.9(3), чл.13(3) и 13(4) от настоящите Общи условия, в рамките на 7 (седем) дни след изтичане на посоченият в същите членове срок, той дължи на Аероиск комисионната по чл.11, разноски и лихви ведно в 5% от размера на Обезщетението.

Приложимо право

Чл.28. Настоящите Общи условия са изготвени, съгласно българското право, и всякакви спорове във връзка с тях, ще се разглеждат от компетентния български съд.